Ny utredning: Modern och effektiv miljöprövning för att möta framtidens samhällsomställningar

Balanskommissionen välkomnar att Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Som särskild utredare har Regeringen utsett Peter Ardö, chefsrådman på mark- och miljödomstolsen vid Växjö Tingsrätt. Peter har mångårig erfarenhet av miljöprövning i olika roller […] Läs mer

Balanskommissionen lämnar synpunkter till Tillväxtverkets förenklingsresa

Balanskommissionen har lämnat oberoende synpunkter till Tillväxtverket i deras arbete med uppdraget Förenklingsresan, enligt uppmaning från Näringsdepartementet. Inom ramen för Förenklingsresan har Tillväxtverket fått i uppdrag att inhämta, sammanställa, analysera och konkretisera förslag från företag och organisationer i syfte att förenkla regelverk, förbättra service och tydliggöra processer med myndigheter. Syftet med Balanskommissionens synpunkter är att […] Läs mer

”Hela Sverige ska leva” släpper rapport om basnäringarnas förutsättningar

Balansrapporten från ”Hela Sverige ska leva” slår fast att en hållbar utvinning av naturresurser är livsviktigt för Sverige, men på regional nivå får samhället inte ta del av värdet i tillräckligt stor utsträckning. I rapportens slutsats saknas åtgärder som förbättrar näringarnas förutsättningar, vilket hade ökat tillväxt och arbetstillfällen på regional nivå.  Riksorganisationen Hela Sverige ska […] Läs mer

Jordbruksverket prioriterar slåtterängar och stoppar stöd inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket stoppar vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april med anledning av ett oväntat stort intresse för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Stoppet innebär att en rad investeringsstöd avbryts under 2020 och först 2021 kommer nya medel som Jordbruksverket kan betala ut. Jordbruksverket stoppar vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april […] Läs mer

”Modiga politiker och omfattande teknikskiften nycklar för att nå klimatmålet”

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har presenterat slutrapporten för sitt projekt Vägval för klimatet, som löpt i 2 år. Syftet med projektet har varit att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Rapporten slår fast att det krävs bättre förutsättningar för omfattande teknikskiften inom infrastruktur, energisystem, industrier […] Läs mer

Långa handläggningstider i mark- och miljödomstolarna leder till försenade och inställda bostadsbyggnadsprojekt

I år rapporterar 240 kommuner, eller 83 procent, enligt Boverkets årliga enkät att de har underskott på bostäder, dvs. bostadsbrist. En grundförutsättning för att kunna bygga bostäder är att beslutade detaljplaner och att bygglov kommer på plats. Enligt en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i april 2019 drar domstolarnas handläggning av överklagade […] Läs mer

Växande bioekonomi förutsätter levande och produktivt skogsbruk

Artskyddsförordningen omfattar ca 1 000 arter i Sverige: samtliga fåglar, samtliga arter av grod- och kräldjur samt fridlysta arter. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen kan (eller ska) med lagen som stöd besluta om inskränkningar i brukanderätten på lokaler där dessa arter finns. Med dagens tillämpning är det oerhört svårt att förutse vilka arter som prioriteras och i […] Läs mer

Felaktig kommunal tillämpning av tillstånd och tillsyn försvårar för lantbruket

Lantbruket har en avgörande roll när det gäller att producera livsmedel, men även råvara till biobaserade material, kemikalier och biodrivmedel. Den nationella livsmedelsstrategin som antogs av Riksdagen 2017 trycker särskilt på det svenska lantbrukets och livsmedelssektorns stora potential att öka sin produktivitet, lönsamhet och produktion med sikte på 2030. Strategin lyfter behovet av en konkurrenskraftig […] Läs mer

Hållbart energisystem förutsätter omfattande elproduktion från vattenkraft

Den energipolitiska överenskommelsen som antogs 2016 utgör ramverket för svensk energipolitik. I den anges ett övergripande mål om 100% förnybar elproduktion 2040. Här är vattenkraften en mycket viktig komponent – inget enskilt kraftslag bidrar med mer elkraft till den svenska energiproduktionen än vattenkraften och det är den överlägset största förnybara kraftkällan. I överenskommelsen pekas på […] Läs mer

Hållbart energisystem förutsätter kraftig utbyggnad av vindkraften

Vindkraft är det viktigaste verktyg vi har för att få en mer hållbar energiproduktion. Den blocköverskridande energipolitiska överenskommelsen anger att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi senast år 2040. Energimyndigheten bedömer att vindkraft är det energislag som har störst potential för ny förnybar energiproduktion i Sverige – minst 60 TWh ny vindkraft är nödvändigt […] Läs mer