Inlaga till EU:s Taxonomiförordning

Vår syn på Taxonomin sammanfattad Läs hela inlägget

Balanskommissionen i Almedalen 

Balanskommissionens medlemmar anordnar ett flertal intressanta event under Almedalsveckan på temat grön omställning. Tisdag 25 juni 15.00-16.00 Rundabordssamtal: EU-kommissionens 2040-mål om 90% utsläppsminskning – hur genomför vi omställningen med bibehållen konkurrenskraft? Arrangör: Svenskt Näringsliv, där SCA medverkar i panelen  Onsdag 26 juni 09.45-10.30 Maten, staten och klimatet – vem står för kapitalet? Arrangör: Lantmännen, Arla  09.00-10.00 Vägen till ett fossilfritt Sverige Arrangör: Svenskt […] Läs hela inlägget

Regeringen instiftar nytt implementeringsråd

Regeringen har nyligen inrättat ett implementeringsråd för att motverka överimplementering av EU-direktiv. Rådet ska bistå med analyser och rekommendationer för att undvika onödiga regelbördor och administrativa kostnader för näringslivet. Rådets sammansättning beslutas av regeringen och inkluderar representanter från näringslivet för att säkerställa att företagens perspektiv får genomslag i ett tidigt skede av implementeringen. Syftet med […] Läs hela inlägget

Ny rapport om markanvändning i Norrland från Balanskommissionen

Vid ett riksdagsseminarium lanserade Balanskommissionen idag rapporten Markanvändning i Norrland – En jämförande studie mellan gröna basnäringar och rennäring för köttproduktion. Frågan om markanvändningen i norra Sverige är högaktuell. I fokus är den nyindustrialisering som pågår, i hög grad driven av den gröna omställningen. I frågan om markanvändning behöver industriella intressen balanseras mot kulturella värden […] Läs hela inlägget

Kontroversiella EU-förslag stoppade i sista stund 

Omröstningen av EU:s Nature restoration law (NRL) skjuts på framtiden. Efter indikationer om att förslaget inte skulle kunna röstas igenom rådet med kvalificerad majoritet ströks punkten från dagordningen den 25 mars. Framgent är frågan om hur ett klubbat förslag ska implementeras viktig för svenskt jord- och skogsbruk.  – Företrädarna för svenskt jord- och skogsbruk är […] Läs hela inlägget

Di: Målkonflikt mellan grön omställning och renbetesmark uppmärksammas

Dagens industris ledarredaktion uppmärksammade målkonflikten mellan rennäringen och de industrisatsningar i norr som är en bärande del i den gröna omställningen. Ur ledaren: ”Faktum är att allt större juridisk hänsyn har tagits till rennäringen på senare år, samtidigt som de näringar som den står i konflikt med har blivit allt viktigare.” Läs mer på Dagens […] Läs hela inlägget

Nya inriktningen för energipolitiken välkomnades – och väckte frågor 

Den 19 mars presenterade Tidöpartierna den energipolitiska inriktningspropositionen. Propositionen innehåller ett planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål för att klara omställningen till nettonollutsläpp 2024. I propositionen aviserades också behovet av en kommande översyn av Sveriges energieffektiviseringsmål. Läs Ellevios debattartikel i SvD med anledning av den energipolitiska inriktningspropositionen.  Läs debattartikeln i SvD från Ellevio här: ”Hur ska elsystemets […] Läs hela inlägget

Höjd livsmedelsberedskap och livskraftigt lantbruk två sidor av samma mynt

Balanskommissionen delar synen som utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” presenterar gällande behovet av att stärka den svenska livsmedelsproduktionen – det finns åtskilligt som kan göras för att underlätta tillvaron för landets lantbrukare med potential att göra livsmedel till en betydande svensk exportvara, vilket i sin tur stärker Sveriges beredskap vid händelse av krig och […] Läs hela inlägget

Ny skogsutredning välkomnas

Balanskommissionen välkomnar regeringens skogsutredning och dess inriktning på tillväxt, regelförenkling och proaktiv hantering av EU-frågor för att skydda svenska intressen. Skogen har en viktig roll att spela i den gröna omställningen, i allt från träbyggnation till hållbara förpackningar och bioråvara i energisystemet.  Landsbygdsminister Peter Kullgren pekar förtjänstfullt på behovet av att väga samman naturvård, klimatnytta, […] Läs hela inlägget

Intensiv debatt om framtidens energisystem och elbehov – Balanskommissionens medlemmar bidrar

Efter regeringens remiss av promemorian om nya energipolitiska mål – och inför vårens kommande energipolitisk inriktningsproposition – så pågår en intensiv debatt om framtida elproduktion och -konsumtion. Från Balanskommissionens sida välkomnas Svenska kraftnäts tydligare ansvar samt planeringsmålet 2045, samtidigt som vi efterlyser tydligare etappmål på vägen dit samt betonar att effektivare plan- och tillståndsprocesser är […] Läs hela inlägget

Sällsynt fjäril kan stoppa investering på 13 miljarder kronor

I Torsboda utanför Sundsvall planerar energiteknikbolaget PTL en fabriksinvestering på totalt över 13 miljarder kronor. PTL är en underleverantör till batteritillverkaren Northvolt och investeringen väntas generera cirka 1 900 nya arbetstillfällen. Men efter fynd av den sällsynta Mnemosynefjärilen riskerar investeringen att stoppas, eftersom fjärilen är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Nu måste fabriken antingen […] Läs hela inlägget