Regeringen instiftar nytt implementeringsråd

Regeringen har nyligen inrättat ett implementeringsråd för att motverka överimplementering av EU-direktiv. Rådet ska bistå med analyser och rekommendationer för att undvika onödiga regelbördor och administrativa kostnader för näringslivet.

Rådets sammansättning beslutas av regeringen och inkluderar representanter från näringslivet för att säkerställa att företagens perspektiv får genomslag i ett tidigt skede av implementeringen. Syftet med rådet är att stärka både svenska företags och EU:s konkurrenskraft genom regelförenklingar och harmonisering av den inre marknaden.

Balanskommissionen välkomnar regeringens initiativ eftersom ett sådant råd ligger väl i linje med de rekommendationer som Balanskommissionen tidigare lämnat i rapporten ”Ett starkare Sverige i EU, och ett måttfullare EU i Sverige”.  

Läs mer om det nya implementeringsrådet här