Utmaningar för klimatomställning |

För att klara Sveriges klimatomställning krävs stora investeringar från stat och näringsliv. Vi måste bygga städer och samhällen i nya områden, och modern spårbunden infrastruktur i hela Sverige. Omställningen kräver nya energislag, och utbyggnad av infrastruktur för kraftöverföring i hela landet.

Hur hittar vi rätt balans mellan tillväxt, grön omställning och miljölagstiftning?

Pappers- och massaindustrin är en framgångsrik exportnäring tack vare skogsbruket. Även industrins gröna omställning av förpackningar, byggmateriel och biodrivmedel är beroende av skogsbruket.

Lantbrukets uppgift är tillväxt och sysselsättning.

Dessutom ska lantbruket, enligt livsmedelsstrategin, bidra till en livsmedelskedja som skapar tillväxt och sysselsättning och ökar den låga självförsörjningsgraden.

Elektrifieringen av industrin kan leda till att elanvändningen fördubblas. Vi ser redan i dag problem med elbrist i vissa delar av landet. Samtidigt tyngs vind- och vattenkraftprojekt av krångliga tillståndsprocesser.

Elektrifieringen kommer också kräva mineraler. Men för svensk gruvindustri är det svårt och dyrt att få tillstånd för brytning.

Investeringarna och byggnadsprojekten ska balanseras mot en hållbar utveckling och miljölagstiftning.

Hur hittar vi rätt balans?

När miljöintresse och investeringsbehov krockar resulterar det i omfattande utmaningar för många av de bolag som investerar i samhällsbyggnad och gröna industriprojekt.

Flera instanser bevakar miljö- och bevarandeintressen, och de gör ofta olika bedömningar. Det är däremot få instanser som bevakar verksamheternas intressen. Långa och komplicerade tillståndsprocesser väntar för de bolag som vill skapa nya verksamheter eller driva igenom ombyggnation. Detta sätter käppar i hjulen för industrins gröna omställlning. Hur det påverkar grön omställning i olika branscher kan ni läsa om nedan.

Klimatomställning – bransch för bransch