Inlaga till EU:s Taxonomiförordning

Vår syn på Taxonomin sammanfattad

Balanskommissionens varnar för långtgående negativa konsekvenser av EU:s Taxonomi. Det förslag som nu lagts fram kräver kraftfulla och skyndsamma insatser från den svenska regeringen för att inte det slutliga förslaget ska åsamka svensk industri, svensk konkurrenskraft och den svenska klimatomställningen betydande skada.

  • Kraven inom taxonomin är missriktade vilket betyder att endast ett fåtal företag och deras verksamheter skulle komma att klassificeras som gröna.
  • För svensk del finns det stor oro inom bland annat skogsnäringen, jordbruket och energisektorn – eftersom vi har unika svenska förutsättningar inom bland annat hållbart jord- och skogsbruk och förnybar energi, som vattenkraft och bioenergi.
  • Det finns också en betydande oro att genomförda gröna investeringar i gruvoch metallproduktion klassificeras som icke hållbara trots att tillgången till bl.a. basmetaller är grundläggande för klimatomställningen.