Webbinarium 3 februari

Hur får vi en lagstiftning och miljöprövningar som främjar – inte motverkar, gröna industriprojekt? Sverige står inför en omfattande grön omställning som kräver såväl investeringar som beslutskraft från stat och näringsliv. Balanskommissionen har tagit fram en ny rapport med ett antal konkreta förslag på hur Sverige återigen ska ta ledartröjan i det globala hållbarhetsarbetet genom […] Läs mer

Inlaga till EU:s Taxonomiförordning

Balanskommissionens varnar för långtgående negativa konsekvenser av EU:s Taxonomi. Det förslag som nu lagts fram kräver kraftfulla och skyndsamma insatser från den svenska regeringen för att inte det slutliga förslaget ska åsamka svensk industri, svensk konkurrenskraft och den svenska klimatomställningen betydande skada. Läs mer

Balanskommissionens syn på EU:s nya taxonomiförordning

EU-kommissionen presenterade nyligen sitt lagförslag för en taxonomi som ska reglera satsningar inom regionen. Ett mycket detaljerat klassificeringssystem som ska främja hållbar utveckling. Regelverket kommer bland annat att vara styrande för hur banker väljer att låna ut pengar och hur finansmarknaden värderar investeringar, och kommer således få en stor påverkan. Läs mer

Ny utredning: Modern och effektiv miljöprövning för att möta framtidens samhällsomställningar

Balanskommissionen välkomnar att Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Som särskild utredare har Regeringen utsett Peter Ardö, chefsrådman på mark- och miljödomstolsen vid Växjö Tingsrätt. Peter har mångårig erfarenhet av miljöprövning i olika roller […] Läs mer

Balanskommissionen lämnar synpunkter till Tillväxtverkets förenklingsresa

Balanskommissionen har lämnat oberoende synpunkter till Tillväxtverket i deras arbete med uppdraget Förenklingsresan, enligt uppmaning från Näringsdepartementet. Inom ramen för Förenklingsresan har Tillväxtverket fått i uppdrag att inhämta, sammanställa, analysera och konkretisera förslag från företag och organisationer i syfte att förenkla regelverk, förbättra service och tydliggöra processer med myndigheter. Syftet med Balanskommissionens synpunkter är att […] Läs mer

”Hela Sverige ska leva” släpper rapport om basnäringarnas förutsättningar

Balansrapporten från ”Hela Sverige ska leva” slår fast att en hållbar utvinning av naturresurser är livsviktigt för Sverige, men på regional nivå får samhället inte ta del av värdet i tillräckligt stor utsträckning. I rapportens slutsats saknas åtgärder som förbättrar näringarnas förutsättningar, vilket hade ökat tillväxt och arbetstillfällen på regional nivå.  Riksorganisationen Hela Sverige ska […] Läs mer

Jordbruksverket prioriterar slåtterängar och stoppar stöd inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket stoppar vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april med anledning av ett oväntat stort intresse för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Stoppet innebär att en rad investeringsstöd avbryts under 2020 och först 2021 kommer nya medel som Jordbruksverket kan betala ut. Jordbruksverket stoppar vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april […] Läs mer

”Modiga politiker och omfattande teknikskiften nycklar för att nå klimatmålet”

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har presenterat slutrapporten för sitt projekt Vägval för klimatet, som löpt i 2 år. Syftet med projektet har varit att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Rapporten slår fast att det krävs bättre förutsättningar för omfattande teknikskiften inom infrastruktur, energisystem, industrier […] Läs mer

Långa handläggningstider i mark- och miljödomstolarna leder till försenade och inställda bostadsbyggnadsprojekt

I år rapporterar 240 kommuner, eller 83 procent, enligt Boverkets årliga enkät att de har underskott på bostäder, dvs. bostadsbrist. En grundförutsättning för att kunna bygga bostäder är att beslutade detaljplaner och att bygglov kommer på plats. Enligt en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i april 2019 drar domstolarnas handläggning av överklagade […] Läs mer

Växande bioekonomi förutsätter levande och produktivt skogsbruk

Artskyddsförordningen omfattar ca 1 000 arter i Sverige: samtliga fåglar, samtliga arter av grod- och kräldjur samt fridlysta arter. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen kan (eller ska) med lagen som stöd besluta om inskränkningar i brukanderätten på lokaler där dessa arter finns. Med dagens tillämpning är det oerhört svårt att förutse vilka arter som prioriteras och i […] Läs mer