SCA och Holmen svarar efter ministermötet

Måndag den 17 april träffade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren aktörer i jordbruks- och skogsbrukssektorn för ett rundabordssamtal om vad de ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter, och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna inom jordbruket och skogsbruket ska minska sina koldioxidutsläpp.

SCA och Holmen har nu svarat departementen och ministrarna i varsitt brev efter mötet.

”Sverige påverkas av direktiv och förordningar från EU samtidigt som vi har en del nationella utmaningar. De senaste mandatperioderna har vi sett en slagsida mot miljö. Vi har en miljölagstiftning (miljöbalk) som enbart ser till lokal miljöpåverkan och inte väger in samhälls- och klimatnytta och vi har miljömål som snarare var tänkta som en vision. Skogens mål ”Levande skogar” går inte ens att uppnå om vi skulle upphöra med skogsbruket. Miljöbalken och miljömålen tillsammans med ett ensidigt miljöfokus och synen på oss från EU går omöjligt att kombinera med en klok skogspolitik för Sverige och hämmar därför en den gröna omställningen”, skriver Holmen bland annat i sitt brev.

Läs Holmens brev i sin helhet

”De senaste 100 åren har vi fördubblat skogens tillväxt och virkesförråd, samtidigt som det årliga avverkningsuttaget mer än fördubblats. Det har konkret inneburit att samtidigt som skogsnäringen producerar större volymer klimatsmarta varor än någonsin tidigare är den stående skogen dubbelt så virkesrik i dag jämfört med för hundra år sedan. Det är en unik utveckling som vi fortsatt ska vårda.”

”I dagsläget genererar det svenska skogsbruket en samlad positiv klimatnytta om drygt 90 miljoner ton årligen. Det är dubbelt upp mot Sveriges territoriella utsläpp. Genom att prioritera reformer som skapar bättre förutsättningar för det aktiva skogsbruket kan skogens kraft användas som accelerator mot ett fossiloberoende. Mer skog och större uttag av skoglig råvara är grunden för att mer olja och kol ska stanna i marken”, skriver SCA.

Läs SCA:s brev i sin helhet