Rapport: Samhällsekonomiska konsekvenser av försenade nätinvesteringar

Sverige står just nu inför en omfattande energiomställning och elektrifiering kopplat till ambitiösa klimatmål och möjligheter till stärkt svensk konkurrenskraft för vilka elnät spelar en central roll. Sveriges elnät är idag ålderstiget och nätföretagen befinner sig i ett stadie av kraftiga återinvesteringar.
Läs eller ladda ner hela rapporten

Under 2022 uttryckte Energimarkandsinspektionen (Ei) en intention att inför besluten om intäktsramar genomföra metodändringar för att regleringen av elnät ska bli mer ändamålsenlig. Målet med regleringen är att trygga den svenska elförsörjningen och att kunderna ska betala ett skäligt pris för elnätstjänsten samt få en långsiktig leveranssäkerhet. Elnätsföretagen ska i sin tur ges stabila och långsiktiga villkor som gör det möjligt för dem att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och – i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk – få tillgång till kapital för investeringar. Ei:s aviseringar har föranlett en oro i branschen kopplad till den eventuella instabilitet som en förändring av intäktsramarna kan innebära för en kapitaltung bransch som står inför massiva ny- och reinvesteringar i elnäten.

Balanskommisionen har mot bakgrund av detta gett AFRY i uppdrag att utreda vilka samhällsekonomiska konsekvenser som riskerar att uppkomma av minskade eller försenade investeringar i elnäten.

Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen visar att de effekter som kan uppstå vid försenade nätinvesteringar och som leder till att vissa projekt förskjuts i tid, genomförs delvis eller uteblir helt, är av omfattande karaktär. Följande fyra områden har analyserats och resulterar i följande:

Klimatmål och konsekvenser av fortsatta utsläpp: Upp till 7 mn tCO2 årliga utsläpp, motsvararande en kostnad på ungefär 11 mdkr per år, till följd av försenade elnätsinvesteringar.

Direkta effekter på näringslivet och ekonomin: Varje miljard som inte investeras i elnätet leder till att investeringar i näringslivet försenas eller uteblir till ett värde av 8 mdkr förlorat bidrag till BNP årligen. Vid 35 % mindre nätinvesteringar per år minskar BNP- bidraget i ett konservativt antagande med 62 mdkr årligen.

Arbetstillfällen och spridningseffekter: Minskade investeringar i nytt nät kan riskera att runt 50 000 jobb i nya industrianläggningar förloras – med hänsyn till spridningseffekter påverkas fler än 100 000 arbetstillfällen.

Övriga samhällseffekter: Försenade nätinvesteringar kan sannolikt leda till upprätthållna prisskillnader mellan elprisområden, förhindrad kunskapsutveckling och innovation, försämrad robusthet och säkerhet i elnätet, samt oförändrade eller sänkta elnätsavgifter för slutkunder på kort sikt, med risk för eftersläpande negativa konsekvenser.

Läs eller ladda ner hela rapporten