”Följ den finska vindkraftsmodellen”

Vindkraften står i dag för en femtedel av Sveriges elproduktion. Sverige har stort behov av ökad elproduktion, och det snabbt. Energimyndigheten beräknar att elproduktionen kan behöva fördubblas till 2035. Alla kraftslag kommer behövas men vindkraften är det kraftslag som snabbast kan byggas ut. 

Men utbyggnaden av elsystemet möter i dag många hinder. Långa och krångliga tillståndsprocesser, lång tid för att ansluta till elnät och lokalt politiskt motstånd. Det är mycket oroande att tillståndsansökningarna om nya projekt kraftigt minskat. 

Utredningen ”Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraft” presenterar flera intressanta förslag. Tyvärr lägger utredningen inte fram några förslag som skulle innebära incitament för kommuner att främja utbyggnad av vindkraft. Men förslagen om att stödja kommunerna i sin planering och en förändring av ersättning till närboende och lokalsamhälle är positiva. Det är förstås viktigt att hitta rätt nivå och mekanism, men att skapa ett system som ger samma förutsättningar över hela landet skulle ge tydlighet och vore effektivt både för bolag och intressenter som skulle bli berättigade till ersättning.  

Staten har i dag betydande skatteintäkter från vindkraft, bland annat från fastighetsskatt. Det vore rimligt att en större del av de befintliga skatteintäkterna kommer kommunerna till godo. En sådan ordning skulle skapa större incitament för kommunerna att välkomna vindkraftsetableringar. Dessvärre förhindrade utredningsdirektiven utredaren från att lägga fram skatterelaterade förslag, vilket är problematiskt. Vi anser att man borde följa den modell som i dag finns i Finland. 

Sammantaget når inte utredningens förslag ända fram. Det blir därför mycket viktigt med en snabb fortsatt process med remissrunda och beredning i regeringskansliet för att hitta effektiva förslag. Det finns dessutom färdigberedda förslag på regeringens bord som kan genomföras. Men för att frigöra den fulla potentialen att snabbt öka elproduktionen måste regeringen utveckla utredningens förslag och det snabbt. Balanskommissionen ser fram emot att bidra i dessa fortsatta diskussioner.