Rapport från Ellevio: ”Kraftfull ökning av elanvändning”

Omställningen till ett fossilfritt Sverige kommer att innebära en dramatisk ökning av efterfrågan på el över hela landet. I en ny rapport, genomförd av Sweco på uppdrag av Ellevio, kartläggs hur elanvändningen kommer att öka i Sveriges regioner, vilka verksamheter som driver ökningen och var ny elproduktion kommer byggas.

– Utvecklingen när det gäller elanvändning är lika hisnande som kostnaderna för att rusta, modernisera och bygga ut elnätsinfrastrukturen de kommande tio-tjugo åren, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Sverige står inför en dramatisk ökning av elanvändningen när fossila bränslen ska bytas mot el i alla delar av samhället de kommande 20 åren. Det som driver fram den ökade elanvändningen är i första hand den befintliga industrins omställning, nya industrietableringar och transportsektorns tilltagande elektrifiering. Det framgår i en ny rapport som genomförts av teknikkonsultföretaget Sweco på uppdrag av elnätsföretaget Ellevio.

Elnätsrapporten 2023 kartläggs var i landet som elanvändningen kommer öka mest, vilka verksamheter som behöver mest el, var ny elproduktion väntas tillkomma och när behoven beräknas uppstå. I rapporten görs också beräkningar av hur mycket som behöver investeras i elnäten i respektive län för att hålla jämna steg med det ökade elbehovet.

Ytterligare ett och ett halvt Sverige

Rapportens högnivåscenario visar att Sverige kommer använda så mycket som 340 TWh el år 2045, ungefär ytterligare ett och ett halvt Sverige jämfört med i dag. Det blir stora skillnader i elanvändningen mellan olika delar av landet, där norra Sverige ökar mest till följd av enorma industriprojekt inom grönt stål, vätgas och batteritillverkning. Men utvecklingen är nog så dramatisk även i andra delar av landet.

– Vi står på tröskeln till en nationell elektrifieringsboom som saknar motstycke. Sverige tar en ledarposition när det gäller batterier till elbilar, elintensiva tekniker för grönt stål och nya industrier som etablerar sig i kölvattnet av elektrifieringsvågen, säger Johan Lindehag, VD på Ellevio.

Enorma investeringar

Men det finns stora utmaningar. Elnätsutbyggnaden har inte hängt med i elektrifieringstakten, och i flera regioner runt om i landet utgör bristande elnätskapacitet redan idag en begränsning för utveckling och nya företagsetableringar. För att rusta ett ålderstiget elnät, modernisera och bygga ut måste betydande investeringar ske. Lejonparten behöver ske under de närmsta tio åren för att ett antal stora planerade industriprojekt ska kunna sjösättas. 

Totalt beräknas 945 miljarder kronor investeras i elnät fram till 2045, det framgår av Elnätsrapporten 2023.

– Missar vi elektrifieringståget kan konsekvenserna bli förödande för Sverige. Vi riskerar att missa klimatmålen, gå miste om tiotusentals nya jobb och tappa många miljarder i BNP, säger Johan Lindehag. 

DN Debatt: ”Siffrorna för framtidens elbehov är hisnande”