Växande bioekonomi förutsätter levande och produktivt skogsbruk

Artskyddsförordningen omfattar ca 1 000 arter i Sverige: samtliga fåglar, samtliga arter av grod- och kräldjur samt fridlysta arter. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen kan (eller ska) med lagen som stöd besluta om inskränkningar i brukanderätten på lokaler där dessa arter finns. Med dagens tillämpning är det oerhört svårt att förutse vilka arter som prioriteras och i […] Läs mer

Felaktig kommunal tillämpning av tillstånd och tillsyn försvårar för lantbruket

Lantbruket har en avgörande roll när det gäller att producera livsmedel, men även råvara till biobaserade material, kemikalier och biodrivmedel. Den nationella livsmedelsstrategin som antogs av Riksdagen 2017 trycker särskilt på det svenska lantbrukets och livsmedelssektorns stora potential att öka sin produktivitet, lönsamhet och produktion med sikte på 2030. Strategin lyfter behovet av en konkurrenskraftig […] Läs mer

Hållbart energisystem förutsätter omfattande elproduktion från vattenkraft

Den energipolitiska överenskommelsen som antogs 2016 utgör ramverket för svensk energipolitik. I den anges ett övergripande mål om 100% förnybar elproduktion 2040. Här är vattenkraften en mycket viktig komponent – inget enskilt kraftslag bidrar med mer elkraft till den svenska energiproduktionen än vattenkraften och det är den överlägset största förnybara kraftkällan. I överenskommelsen pekas på […] Läs mer

Hållbart energisystem förutsätter kraftig utbyggnad av vindkraften

Vindkraft är det viktigaste verktyg vi har för att få en mer hållbar energiproduktion. Den blocköverskridande energipolitiska överenskommelsen anger att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi senast år 2040. Energimyndigheten bedömer att vindkraft är det energislag som har störst potential för ny förnybar energiproduktion i Sverige – minst 60 TWh ny vindkraft är nödvändigt […] Läs mer

Ska svenska mineraler stanna i marken?

Mineralstrategin kom 2013 och pekade ut riktningen för den svenska mineral- och gruvpolitiken – med ökad tillväxt och konkurrenskraft för mineralnäringen i fokus. I strategin pekades inte bara på näringens potential som tillväxtskapare utan också på dess betydelse för den hållbara omställningen. Tillgång till mineraler som koppar är en förutsättning för att skapa grön teknologi, […] Läs mer

Ett hållbart transportsystem förutsätter mer gods på järnväg och via sjöfart

Svenska godstransporter har de senaste åren hamnat i fokus för såväl tillväxt- och näringspolitiken som miljö- och klimatpolitiken. Som en liten, exportberoende industrination i norra Europa är transport- och logistikfrågor avgörande för Sverige. Samtidigt har regeringen en ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och här är omställningen av transportsektorn en central […] Läs mer