Rapport: Tillståndsprocesser kan hämma hållbarhetsarbete

Tillståndsprocesser i samband med miljöprövning av industriell verksamhet riskerar att bli en hämsko för omställningen mot hållbarhet och försämra Sveriges internationella konkurrenskraft. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att den svenska miljöprövningen står inför ett vägval. Problemen handlar inte om brist på helhetsgrepp utan att den existerande miljölagstiftningen behöver genomföras och implementeras på ett mer transparent, kunskaps- och tillitsbaserat samt långsiktigt sätt.

I rapporten Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft – Lärdomar från 50 år av tillståndsprövningar lyfterförfattarna att dagens miljöprövning lider av brist på kunskap och dialog mellan verksamhetsutövare och myndigheter i tillståndsprocesserna. Det tenderar att leda till reducerad förutsägbarhet om framtida tillståndsvillkor och därmed även sämre förutsättningar för regleringar som kan stimulera till teknisk utveckling.

– Det finns goda förutsättningar att utforma miljöprövningen för industriell verksamhet där lokal miljöpåverkan regleras utan att äventyra framtida investeringar som är avgörande för klimatomställningen, säger Patrik Söderholm professor Luleå tekniska universitet och en av rapportförfattarna.