Långa handläggningstider i mark- och miljödomstolarna leder till försenade och inställda bostadsbyggnadsprojekt

I år rapporterar 240 kommuner, eller 83 procent, enligt Boverkets årliga enkät att de har underskott på bostäder, dvs. bostadsbrist. En grundförutsättning för att kunna bygga bostäder är att beslutade detaljplaner och att bygglov kommer på plats. Läs hela inlägget

Växande bioekonomi förutsätter levande och produktivt skogsbruk

Artskyddsförordningen omfattar ca 1 000 arter i Sverige: samtliga fåglar, samtliga arter av grod- och kräldjur samt fridlysta arter. Läs hela inlägget

Felaktig kommunal tillämpning av tillstånd och tillsyn försvårar för lantbruket

Lantbruket har en avgörande roll när det gäller att producera livsmedel, men även råvara till biobaserade material, kemikalier och biodrivmedel. Läs hela inlägget

Hållbart energisystem förutsätter omfattande elproduktion från vattenkraft

Den energipolitiska överenskommelsen som antogs 2016 utgör ramverket för svensk energipolitik. I den anges ett övergripande mål om 100% förnybar elproduktion 2040. Läs hela inlägget

Hållbart energisystem förutsätter kraftig utbyggnad av vindkraften

Vindkraft är det viktigaste verktyg vi har för att få en mer hållbar energiproduktion. Den blocköverskridande energipolitiska överenskommelsen anger att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi senast år 2040. Läs hela inlägget

Ska svenska mineraler stanna i marken?

Mineralstrategin kom 2013 och pekade ut riktningen för den svenska mineral- och gruvpolitiken – med ökad tillväxt och konkurrenskraft för mineralnäringen i fokus. Läs hela inlägget

Ett hållbart transportsystem förutsätter mer gods på järnväg och via sjöfart

Svenska godstransporter har de senaste åren hamnat i fokus för såväl tillväxt- och näringspolitiken som miljö- och klimatpolitiken. Läs hela inlägget