Balanskommissionens syn på EU:s nya taxonomiförordning

EU-kommissionen presenterade nyligen sitt lagförslag för en taxonomi som ska reglera satsningar inom regionen. Ett mycket detaljerat klassificeringssystem som ska främja hållbar utveckling. Läs hela inlägget

Ny utredning: Modern och effektiv miljöprövning för att möta framtidens samhällsomställningar

Balanskommissionen välkomnar att Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Läs hela inlägget

Balanskommissionen lämnar synpunkter till Tillväxtverkets förenklingsresa

Balanskommissionen har lämnat oberoende synpunkter till Tillväxtverket i deras arbete med uppdraget Förenklingsresan, enligt uppmaning från Näringsdepartementet. Läs hela inlägget

”Hela Sverige ska leva” släpper rapport om basnäringarnas förutsättningar

Balansrapporten från ”Hela Sverige ska leva” slår fast att en hållbar utvinning av naturresurser är livsviktigt för Sverige, men på regional nivå får samhället inte ta del av värdet i tillräckligt stor utsträckning. Läs hela inlägget

Jordbruksverket prioriterar slåtterängar och stoppar stöd inom landsbygdsprogrammet

Stoppet innebär att en rad investeringsstöd avbryts under 2020 och först 2021 kommer nya medel som Jordbruksverket kan betala ut. Läs hela inlägget

”Modiga politiker och omfattande teknikskiften nycklar för att nå klimatmålet”

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har presenterat slutrapporten för sitt projekt Vägval för klimatet, som löpt i 2 år. Läs hela inlägget

Långa handläggningstider i mark- och miljödomstolarna leder till försenade och inställda bostadsbyggnadsprojekt

I år rapporterar 240 kommuner, eller 83 procent, enligt Boverkets årliga enkät att de har underskott på bostäder, dvs. bostadsbrist. En grundförutsättning för att kunna bygga bostäder är att beslutade detaljplaner och att bygglov kommer på plats. Läs hela inlägget

Växande bioekonomi förutsätter levande och produktivt skogsbruk

Artskyddsförordningen omfattar ca 1 000 arter i Sverige: samtliga fåglar, samtliga arter av grod- och kräldjur samt fridlysta arter. Läs hela inlägget

Felaktig kommunal tillämpning av tillstånd och tillsyn försvårar för lantbruket

Lantbruket har en avgörande roll när det gäller att producera livsmedel, men även råvara till biobaserade material, kemikalier och biodrivmedel. Läs hela inlägget

Hållbart energisystem förutsätter omfattande elproduktion från vattenkraft

Den energipolitiska överenskommelsen som antogs 2016 utgör ramverket för svensk energipolitik. I den anges ett övergripande mål om 100% förnybar elproduktion 2040. Läs hela inlägget