Balanskommissionen lämnar synpunkter till Tillväxtverkets förenklingsresa

Balanskommissionen har lämnat oberoende synpunkter till Tillväxtverket i deras arbete med uppdraget Förenklingsresan, enligt uppmaning från Näringsdepartementet.

Inom ramen för Förenklingsresan har Tillväxtverket fått i uppdrag att inhämta, sammanställa, analysera och konkretisera förslag från företag och organisationer i syfte att förenkla regelverk, förbättra service och tydliggöra processer med myndigheter.

Syftet med Balanskommissionens synpunkter är att lyfta fram lösningar för att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa bättre förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Frågor om balans mellan miljöhänsyn, näringsintressen och företagande har varit ett återkommande tema i de möten som näringsminister Ibrahim Baylan genomfört under Förenklingsresan genom Sverige.

Balanskommissionen lyfter i sina synpunkter fram fem nyckelkomponenter på vilka framtida lagstiftningar och regelverk bör vila och där näringslivet upplever hinder och ineffektivitet.

Dessa fem nyckelkomponenter är:

Tid

Alla investeringar i industri eller infrastruktur är tidskritiska i någon aspekt. Idag är snittiden för investeringar minst fyra år, men skillnaderna mellan olika typer är stora. Det är inte ovanligt att det kan ta upp mot tio år att genomföra en större investering. I och med att stora investeringar ofta överklagas, kan domstolsprocessen utgöra över 60% av den totala tidsåtgången.

Förutsebarhet och likformighet

Myndigheternas kravnivåer är ofta är svårtolkade och inte sällan godtyckligt formulerade. Eftersom företaget har bevisbördan krävs därför ofta mycket utredning för att klargöra vad som är rimligt och nödvändigt i samband med processerna. Med större osäkerhet tar processerna längre tid, samtidigt som det utgör ett hinder att alls genomföra investeringar.

Flexibilitet

Även om förutsebarhet och flexibilitet i viss mån är motsatspar är det viktigt att regler, såsom förutsägbara gränsvärden, också kan hanteras flexibelt. Många gånger handlar det om att göra prioriteringar, exempelvis en vindkraftspark kan behöva prioriteras av klimatskäl, trots svårigheten att förena vindkraft med andra naturvärden.

Proportionalitet 

En annan viktig aspekt är rimligheten i de krav som myndigheterna ställer på utredningar. I en process kan myndigheter ofta ställa långtgående krav att företag ska genomföra utredningar av sakförhållanden som kan vara tveksamma och oproportionerliga i förhållande till den sökta verksamheten.

Kostnadseffektivitet

Eftersom myndigheterna inte har något skäl att ta hänsyn till kostnadseffektivitet, vare sig av processen eller de krav som ställs, saknas tydliga incitament att begränsa tidsåtgång eller resursåtgång hos sökanden.

Tillväxtverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 juni 2020. Balanskommissionen består av bolagen Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA samt Södra Skogsägarna och arbetar för att bidra till diskussionen om hur vi kan nå en ordning med en sund balans mellan å ena sidan tillväxt och näringslivsutveckling och å andra sidan miljö- och bevarandeintressen.