Långa handläggningstider i mark- och miljödomstolarna leder till försenade och inställda bostadsbyggnadsprojekt

I år rapporterar 240 kommuner, eller 83 procent, enligt Boverkets årliga enkät att de har underskott på bostäder, dvs. bostadsbrist. En grundförutsättning för att kunna bygga bostäder är att beslutade detaljplaner och att bygglov kommer på plats.

Enligt en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i april 2019 drar domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov ut på tiden. Konsekvensen av detta blir att planerade byggen, inte minst av nya bostäder, försenas och fördyras. I värsta fall kan det leda till att byggena inte blir av alls.

Totalt avgjordes 387 överklagade detaljplaner och 1 447 överklagade bygglovsärenden i de fem mark- och miljödomstolarna under år 2018, enligt uppgifter som SKL samlat in från Domstolsverket. I Mark- och miljööverdomstolen avgjordes under samma period 184 överklagade detaljplaner och 595 bygglovsärenden. Det tog i genomsnitt mer än fem månader för mark- och miljödomstolarna att handlägga överklagade detaljplaner, vilket är nästan dubbelt så lång handläggningstid som genomsnittet för länsstyrelserna under första halvan av 2016. Sedan den 1 juni 2016 går överklagade detaljplaner direkt till mark- och miljödomstolarna utan att passera länsstyrelsen. Syftet med den ändrade instansordningen var att korta ned tiden för överklaganden. Nu visar SKL:s undersökning att tidsvinsten av en kortare instanskedja riskerar att utebli eftersom handläggningstiderna i mark- och miljödomstolarna ökar.

SKL anser därför att det är av stor vikt att handläggningstiderna för överklagade ärenden blir kortare. En viktig åtgärd är att regeringen inför tidsgränser för hur lång tid domstolarna ska få på sig att handlägga överklagade planer och bygglov för nya bostäder. Först då kommer överklagandeprocessen att effektiviseras, och fler och billigare bostäder kan byggas.