”Hela Sverige ska leva” släpper rapport om basnäringarnas förutsättningar

Balansrapporten från ”Hela Sverige ska leva” slår fast att en hållbar utvinning av naturresurser är livsviktigt för Sverige, men på regional nivå får samhället inte ta del av värdet i tillräckligt stor utsträckning.

I rapportens slutsats saknas åtgärder som förbättrar näringarnas förutsättningar, vilket hade ökat tillväxt och arbetstillfällen på regional nivå. 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har släppt Balansrapport nr 6 med syftet att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden. I senaste rapporten undersöks förutsättningarna för vattenkraft, vindkraft, gruvnäring och skogsnäring, vilka värden som skapas och hur de beskattas.

Betydelsen av dessa naturresurser på regional nivå är ett ständigt aktuellt ämne, med frågor som vad utvinning av naturresurser genererar för värden regionalt och hur värdet av naturresurserna ska fördelas i Sverige. I rapporten från ”Hela Sverige ska leva” konstateras att förutsättningarna för en hållbar utvinning av naturresurser ser bättre ut än på länge. Det beror, enligt rapporten, bland annat på ett ökat behov av fossilfri energi från vind och vatten i kombination med större efterfrågan på naturliga skogsråvaror. Rapporten visar dock att det finns stora utmaningar såsom begränsad ekonomisk återbäring till det regionala samhället, tillsammans med en ojämn fördelning av naturresurserna. Det konstateras också att kommuner med minskande befolkning och svag ekonomi dominerar råvaruutvinningen och återbäringen från naturresurserna således är mycket liten.

Balanskommissionen delar bilden av att hållbar utvinning av naturresurser är avgörande för att Sverige ska klara den gröna omställningen. Vill man däremot stärka sambandet mellan utvinning av naturresurser, fler jobb, ökad tillväxt och skatteintäkter, måste näringarna få bättre förutsättningar snarare än hårdare beskattning och omfördelning. Konsekvensen av dyra och snåriga tillståndsprocesser, tillsammans med starka bevarandeintressen, leder till att viktiga investeringar i till exempel skogsbruk, mineralutvinning, och fossilfri energiproduktion fördröjs, fördyras och ibland aldrig förverkligas. Regelförenklingar och andra åtgärder som förbättrar förutsättningarna för stora regionala investeringar skapar både ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och mer skatteintäkter i Sveriges kommuner och regioner.

Läs hela rapporten här