En väg som går genom en grönskande skog taget ovanifrån

Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Höjd livsmedelsberedskap och livskraftigt lantbruk två sidor av samma mynt

Balanskommissionen delar synen som utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” presenterar gällande behovet av att stärka den svenska livsmedelsproduktionen – det finns åtskilligt som kan göras för att underlätta tillvaron för landets lantbrukare med potential att göra livsmedel till en betydande svensk exportvara, vilket i sin tur stärker Sveriges beredskap vid händelse av krig och […] Läs hela inlägget

Ny skogsutredning välkomnas

Balanskommissionen välkomnar regeringens skogsutredning och dess inriktning på tillväxt, regelförenkling och proaktiv hantering av EU-frågor för att skydda svenska intressen. Skogen har en viktig roll att spela i den gröna omställningen, i allt från träbyggnation till hållbara förpackningar och bioråvara i energisystemet.  Landsbygdsminister Peter Kullgren pekar förtjänstfullt på behovet av att väga samman naturvård, klimatnytta, […] Läs hela inlägget

Intensiv debatt om framtidens energisystem och elbehov – Balanskommissionens medlemmar bidrar

Efter regeringens remiss av promemorian om nya energipolitiska mål – och inför vårens kommande energipolitisk inriktningsproposition – så pågår en intensiv debatt om framtida elproduktion och -konsumtion. Från Balanskommissionens sida välkomnas Svenska kraftnäts tydligare ansvar samt planeringsmålet 2045, samtidigt som vi efterlyser tydligare etappmål på vägen dit samt betonar att effektivare plan- och tillståndsprocesser är […] Läs hela inlägget

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss
Åtta företag som vill bidra till att hitta balansen i hållbar utveckling. Företagen är Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra Skogsägarna.