Rapportsläpp: EU:s skogsstrategi slår hårt mot svensk skog – Sverige förlorar 24 miljarder kronor per år

Vad händer om EU börjar bestämma över den svenska skogen? Den frågan besvaras i en ny rapport beställd av Balanskommissionen. Resultaten pekar på förödande konsekvenser för svensk skogsnäring. Jobb i skogsnäringen och svenska klimatarbetet skulle drabbas hårt om EU:s skogsstrategi blir verklighet.

– Skogsstrategin inom EU:s green deal kommer bli väldig kostsam för Sverige och är kontraproduktivt i klimatarbetet, säger en av rapportförfattarna Tomas Thuresson.

Syftet med rapporten ”En samhällsekonomisk analys av förändrat skogsbruk” som Balanskommissionen låtit beställa är att ge en illustration av möjliga samhällsekonomiska konsekvenser av två specifika regleringar av hur skogsbruk får bedrivas i Sverige, jämfört med dagens sätt att bedriva skogsbruk.

Om EU:s skogsstrategi blir verklighet väntar ett dråpslag mot svensk skogsnäring tillsammans med det nya programmet för markanvändning:

  • Stora samhällsekonomiska förluster. Omräknat per skulle strategin leda till förluster om 10 miljarder per år för skogsägarna. För industrin cirka 30 miljarder kronor i förlust per år och för hela Sverige skulle det kosta cirka 24 miljarder konor per år.
  • Färre arbetstillfällen i lands- och glesbygdsregionerna. Arbetstillfällena i skogen väntas minska rejält. Sågverk kommer behöva läggas ned i stor omfattning och regleringarna kan bli dödsstöten för äldre massaindustrin. Transportsektorn förväntas drabbas när lastbilstransporter av rundved och energisortiment till industri och energianläggningar minskar betydligt.
  • Kontraproduktivt för Sveriges klimatarbete. De minskade avverkningarna gör att mindre virke kan bindas i byggnader och fasta trämaterial. Vår möjlighet att substituera mer klimataggressiva material som plast, betong, stål, med mera. minskar drastiskt. Hela den svenska energibalansen riskerar att försämras med minskade möjligheter att producera värme och el i kraftvärmesektorn, som i dag i stort sett körs på ved och till del sopor.

Thuresson understryker att en implementering av EU:s skogsstrategi kommer att få långtgående konsekvenser även för svensk energiförsörjning. Exempelvis kommer tillgången på groten, som bland annat används för uppvärmning, att störtdyka.

– Det blir enorma konsekvenser för svensk kraftvärmesektor. Vi använder grot för att värma städer, och det gemene man inte vet är att hälften av husen i dag värms av ved. Sitter man på kontor i Stockholm värms det av ved, säger Tomas Thuresson.

Rapportens beräkningar visar på åtskilliga miljarder i förlust, för samhälle och industri, om inte skogsstrategin anpassas för Sveriges speciella förutsättningar.

Rapporten är skriven av de två experterna Runar Brännlund (Centrum för Miljö och Naturresursekonomi

Handelshögskolan, Umeå universitet) och Tomas Thuresson (Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och vd på Brevens Bruk AB).

Läs hela rapporten HÄR.