Klimatpolitiska rådet vill se snabbare tillståndsprocesser

Igår, torsdag den 25 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport som utvärderar regeringens samlade politik under hela 2020 i förhållande till klimatmålet. 

Rådets experter pekar i årets rapport bland annat ut tillståndsprocesser och regelverk som tidskrävande, oförutsägbara och ett viktigt hinder för hållbara investeringar. Man lyfter elnätskoncessioner som ett tydligt exempel detta.

Problemen har ytterligare förvärrats av Coronakrisen eftersom vissa investeringar som försenats under 2020 riskera att missa uppsatta tidsgränser i miljötillstånden. 

För att komma till rätta med problemen förslår rådet att regeringen genomför förändringar i tre nivåer: 

1. Lagar och regelverk behöver ses över så att klimatmålen blir mer styrande vid tillståndsgivningen. 
2. Myndigheterna behöver förbättra och effektivisera sina processer för att korta handläggningstider och göra beslut mer förutsägbara och rättssäkra. 
3. Det behövs extra resurser för att snabbare kunna fatta beslut. 

Balanskommissionen välkomnar Klimatpolitiska rådet slutsatser och understryker vikten av att rådets förslag genomförs skyndsamt för att näringslivet ska klara att hålla takten i klimatomställningen. Rådets kritik sammanfaller väl med vad Balanskommisionen har framfört i sina rapporter och i möten med företrädare för regeringen och myndigheter. 

(Klimatpolitiska rådet inrättades 2017 som en del i det klimatpolitiska ramverket där även klimatlagen ingår.)

Läs hela rapporten här.