Stärkt energiplanering för grön elektrifiering

Regeringen har gett Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att förstärka den regionala och lokala energiplaneringen för att driva fram elektrifiering och gröna omvandlingar. Målet är att samordna insatser, särskilt på lokal och regional nivå, för att hantera den växande elanvändningen i takt med utbyggnaden av elproduktion och nät. Planeringen ska även fungera som grund för andra områden såsom fysisk planering och regional utveckling. Uppdraget innebär att utveckla en regional handlingsplan för elektrifiering samt att skapa vägledning och stöd för kommunal energiplanering.

– För den kraftfulla elektrifiering som Sverige har inlett behövs planering och samordning av insatser mellan aktörer och verksamhetsområden, inte minst på lokal och regional nivå. Med uppdraget om utvecklad regional och lokal energiplanering för elektrifiering stärker vi ytterligare en del för att möjliggöra industrins och transportsektorns gröna omställning, minskad klimatpåverkan och ett mindre sårbart samhälle, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Uppdraget reflekterar behovet av att anpassa den befintliga kommunala energiplaneringslagen från 1970-talet till dagens krav, med betoning på elektrifiering och förändrat säkerhetsläge. Den pågående elektrifieringen kräver en flexibel och koordinerad utbyggnad av elsystemet, inklusive elnät, elproduktion och konsumtion. Det övergripande målet för detta arbete kommer att presenteras i en energipolitisk proposition.

För att effektivt möta utmaningarna med ökad elanvändning och ökad leveranssäkerhet är lokal och regional planering avgörande. Energimyndigheten och Länsstyrelsen ska avsluta sina uppdrag i december 2024 respektive juni 2024. Uppdraget förväntas inte bara gynna Västra Götalands län, som planerar elintensiva etableringar som batterifabriker och befintlig industri, utan även ge insikter som kan gynna andra regioner. Målet är att främja gröna omvandlingar och stödja en hållbar elektrifiering genom en förbättrad och anpassad energiplanering på lokal och regional nivå.

Läs pressmeddelandet från regeringen