Boliden: ”Svenska politiker måste bevaka svensk industris intressen”

Klas Nilsson, Bolidens kommunikationschef, ger en statusuppdatering kring läget för svensk gruvdrift och arbetet med Taxonomin i EU.

Boliden är igång med ett nytt tillstånd för att på sikt bryta mer i Bolidenområdet. Ser vi en ljusning för gruvindustrin?

Vi är naturligtvis tillfreds med att vi kunnat erhålla tillstånd för att investera i befintlig verksamhet och därigenom också öka produktionen samt intensifiera teknikutveckling mot fossilfrihet. Det är dock mycket som återstår för att tillståndsprocesser i Sverige ska kunna sägas vara effektiva, rättssäkra och ändamålsenliga. Till exempel pågår flertalet initiativ i EU som går rakt emot ambitionen om en ökad inhemsk försörjning av metaller nödvändiga för klimatomställningen, däribland Nature Conservation Law och Industrial Emissions Directive, så det är av oerhört stor betydelse att svenska politiker tydligt bevakar svenska intressen framöver.

Vad är status på Laver-projektet?

Laverprojektet erhöll ej bearbetningskoncession trots väldigt många år i administrativa kvarnar. Nu ser vi över möjligheten att söka koncession på nytt men i dagsläget har vi inte kommit längre än så.

Det är ett stort fokus på energipolitiken i EU nu. Hur påverkar energisituationen er som gruv- och metallbolag?

På kort sikt är effekterna av dagens energisituation något begränsat för oss. Däremot är den långsiktiga osäkerheten kring både tillgång till fossilfri el och dess prisnivå naturligtvis oroande både för oss och annan elintensiv industri. Man ska komma ihåg att vi konkurrerar globalt och då måste konkurrensmöjligheten även mot andra kontinenter vara rimliga.

Hur utvecklas diskussionerna kring att inkludera er bransch i taxonomin?

Som bransch anser vi att det är helt centralt att vi, som trots allt tar fram de metaller som används i varenda klimatsmart teknologi, också inkluderas i Taxonomin. Diskussionerna kring detta fortgår nu på europeisk nivå och även här behöver såklart svenska politiker bevaka intressen från svensk industri. Det vore bakvänt om råvaruförsörjningen här som sannolikt har de strängaste miljö- och hållbarhetskraven inte bedöms som hållbar, då borde man ju rimligen inte importera några andra metaller till EU heller vilket vi i dagsläget gör i stor utsträckning.