Positiva besked för vattenkraften

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet.

Regeringen har även beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten utreda vattenkraftens lokala och regionala nyttor för kraftsystemet. Mindre vattenkraftsanläggningar kan spela en viktig roll, exempelvis ur elberedskapsperspektiv.
Myndigheterna ska därför i uppdraget identifiera och sammanställa mindre vattenkraftsanläggningars befintliga och potentiella nyttor för elsystemet på lokal och regional nivå. 
Syftet är att bedöma om genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor och utfallet av de enskilda prövningarna leder till att syftet med planen nås, det vill säga att få en samordnad prövning med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

– Vattenkraften är en förutsättning för vår gröna industriella revolution. Vi stärker nu myndigheternas uppföljning av omprövningen för att på så sätt se till att vi får en samordnad prövning med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

– Vattenkraften är ryggraden i svensk elproduktion. Nu är det viktigt att vi följer upp hur omprövningen påverkar de mindre vattenkraftsanläggningarnas befintliga och potentiella nyttor för elsystemet på lokal och regional nivå för elförsörjningen. säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Uppföljningen ska exempelvis omfatta att följa upp effekten på miljön av de åtgärder som genomförs till följd av omprövningarna, uppföljning av påverkan på nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel, analys av resultatet av uppföljningen i förhållande till den nationella planens syfte och utvärdering av samverkansprocessen.