Ändringar av artskyddsförordningen underlättar för skogsägare

Regeringen har beslutat om ändringar i artskyddsförordningen. Syftet med ändringarna är att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet, enligt ett pressmeddelande från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Ändrad praxis och tillämpning av de två EU-direktiven har lett till stor osäkerhet och otydlighet kring hur skogsbruket kan visa tillräcklig hänsyn gentemot arter som skyddas enligt artskyddsförordningen. Regeringen vill med dagens beslut skapa ett tydligare regelverk – skogsägare och myndigheter ska inte behöva gå till domstol för vägledning i den utsträckning som nu sker.
– Sverige är ett skogsland och skogen är ryggraden till mycket i vårt samhälle, både ekonomin och klimatomställningen. Regeringen tar nu ansvar för att fortsatt skydda de arter som behöver skydd, men inte i onödan sätta krokben för alla de svenskar som arbetar i och brukar skogen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

I och med dagens beslut begränsas bland annat förbudet att störa fåglar. Ändringen innebär att störningar som saknar betydelse för att bibehålla eller återupprätta populationen av en fågelart på en tillfredsställande nivå inte omfattas av förbudet.
Ändringarna i artskyddsförordningen träder i kraft den 1 oktober 2022.