Skogsbolagen oroade över regeringens hantering av artskyddsförordningen

Trots löfte om skyndsam hantering av problemen med artskyddsförordningen har regeringen gett Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fram till hösten 2023 att utarbeta en ny strategi och tillämpning av den hårt kritiserade förordningen. Skogsbolagen är oroade över att frågan skjuts framåt ytterligare.

”Regeringen har genom utfästelse från miljöminister Annika Strandhäll bara för någon månad sedan utlovat att skyndsamt ändra Artskyddsförordningen. Vi blev därför väldigt förvånade över regeringens beslut att ge Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ett långt uppdrag att ändra sina riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket.  Det löser inte alls problemet med att Artskyddsförordningen är olämpligt utformad – något som skulle kunna ändras direkt av regeringen. Vi är djupt oroade över den här utvecklingen och att regeringen i och med detta avhänder sig denna viktiga fråga.”, kommenterar Sören Petersson, chef på Holmen.

”Myndigheterna har fått till hösten 2023 på sig att slutredovisa uppdraget de nu fått av regeringen. Det är allvarligt att regeringen drar ut på tiden med förändringar som borde ha gjort för länge sedan. Regelkrångel och överimplementerade EU-direktiv leder till att råvaruförsörjningen till Sveriges största nettoexportör – skogsnäringen – riskeras, något som är särskilt olyckligt i dessa oroliga tide.”, säger Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA. 

Uppdraget till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen omfattar att: 

– ta fram strategier och arbetssätt för förebyggande åtgärder för artskydd i skogen.

– revidera och besluta om myndigheternas befintliga gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. De gemensamma riktlinjerna ska också innehålla en ansvarsfördelning för kunskapsinhämtning i ärenden.

– underlätta för skogsägare och verksamhetsutövare genom att fortsätta utveckla befintliga vägledningar om lämplig hänsyn till fridlysta arter och deras livsmiljöer vid skogsbruksåtgärder.

– föra en dialog med länsstyrelser och andra relevanta myndigheter, representanter för skogsägare, skogsnäring, miljöorganisationer och andra berörda vid genomförande av uppdraget.

I ett nästa steg avser regeringen att göra en översyn av artskyddsförordningen som avser hur artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet ska införlivas i förordningen och därefter en översyn av miljöbalken i de delar som föranleds av artskyddsutredningens betänkande.