”EU:s strategi är kontraproduktiv”

Intervju med Björn Lyngfelt, senior advisor communication på SCA

EU-kommisionens nya skogsstrategi som kom i juli har fått skarp kritik. Vad är SCA:s syn på strategin? 

Det mest grundläggande problemet är att EU ser skogen som en kolsänka. Skogen ska binda koldioxid från atmosfären så att andra industrier och sektorer ska kunna fortsätta släppa ut koldioxid från fossila bränslen. EU ser inte att skog och skogsindustri är en integrerad värdekedja vars bästa bidrag i klimatomställningen är att aktivt brukad skog ger förnybar råvara till produkter, material och bränslen som ersätter sådana med större belastning på klimat och miljö och därmed gör att det fossila kolet kan stanna i backen. EU:s strategi är kontraproduktiv när det gäller att motverka klimatförändringar.

Vilka är de stora utmaningarna för skogsindustrin relaterat till lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå framåt? 

EU vill på en rad områden föreskriva tvingande regler som sätter restriktioner för skogsbruk, produktionen av skogsindustriprodukter och användningen av bioenergi. I Sverige har vi både ny tillämpning av existerande regelverk och utredningar som föreslår långtgående nya restriktioner för framför allt skogsbruk. Dessa svenska processer är delvis en konsekvens av EU-processer, men i hög grad något som vi uppfinner och driver själva i Sverige.

Har du något exempel som illustrerar de utmaningar ni ställs inför? 

Förslaget till ny LULUCF-förordning, det vill säga regelverk för hur skog och mark ska bidra i arbetet med att motverka klimatförändringar, innebär att Sverige behöver minska sina avverkningar med 15 procent för att i stället använda skogen som kolsänka. Det skulle innebära minst motsvarande minskning av produktionen av förnybara och klimatsmarta produkter från skogen och vara kontraproduktivt i klimatarbetet. I Sverige kommer artskyddsutredningen med förslag som skulle innebära att man inte skulle få bedriva skogsbruk under fåglarnas häckningsperiod från mars till juni. 

På vilka sätt kan industrin bidra till att snabba på Sveriges omställning? 

Skogsindustrin har alla förutsättningar att bidra i omställning och klimatarbete, men då behöver man se skogsnäringen som den integrerade värdekedja den är. Den börjar med ett aktivt och hållbart skogsbruk som producerar råvara till produkter som kan ersätta dem med större klimatbelastning, trä i stället för betong, papper i stället för plast, biobränslen i stället för fossila bränslen. Vi har i århundraden byggt svenskt välstånd på våra stora skogstillgångar. Vi kan bygga en hållbar framtid på samma förnybara resurs.