Naturvårdsverket utvärderar ändringar i miljöbalken

I somras presenterade Naturvårdsverket sin rapport ”Miljöbedömningar En utvärdering av ändringar i miljöbalken”.

Naturvårdsverket har undersökt om lagändringarna i Miljöbalken 2018 har fått genomslag i praktiken. Här är några av slutsatserna:

  • Tidsåtgången skiljer sig inte åt för länsstyrelsernas handläggning av liten MKB jämfört med MKB. Hur tidsåtgången för den totala ärendehandläggningen och för verksamhetsutövaren eventuellt har förändrats sedan de nya reglerna infördes framgår inte av utvärderingen.
  • Det råder en samstämmighet hos de tillfrågade i utvärderingen kring att kraven på liten MKB är lagom höga. En motsägelse är dock att flera av länsstyrelserna anser att kraven på liten MKB är otydliga i lagstiftningen.
  • Förändringen av vissa begrepp och process-steg har bidragit till viss osäkerhet. På sikt bör ändringarna kunna leda till en mer effektiv process sammantaget.
  • Avgränsningssområdet med länsstyrelsen tycks fungera väl både från perspektivet att minska MKB:ernas omfattning och att hitta rätt detaljeringsgrad.