BALKS remissvar på Skogsutredningen: ”Ett misslyckande”

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland med målet att nå noll nettoutsläpp 2045. Det är en enorm utmaning som hela det svenska samhället nu tar sig an och skogen har en avgörande roll i det arbetet.

Skogsutredningens betänkande saknar förutsättningar för en sådan balans och fokus har i stället hamnat på frågan om hur mer skog ska bevaras från ett aktivt brukande.
Balanskommissionen menar att det är ett misslyckande.

Skogen har en nyckelroll i denna fossilfria samhällsomställning. För att möjliggöra utfasningen av fossila bränslen och långsiktigt nå negativa utsläpp behöver Sverige öka produktionen av skogsråvara och träbaserade produkter samt förstärka den naturliga inlagringen av koldioxid i skog och mark. Växande skog binder koldioxid. För varje träd som skördas planteras minst två nya som fortsätter binda kol.

Genom innovation tas allt mer av råvaran tillvara och nya produkter ser dagens ljus. Materialen återanvänds. Träfibern kan återvinnas upp till sju gånger. När träfibern till slut är uttjänt kan den tillsammans med restprodukter från skogsindustrin bli bioenergi för uppvärmning, el och drivmedel.

Sverige är världsledande när det gäller skogens roll i Bioekonomi där förnyelsebara material och produkter från skogen är med och bidrar till en klimatneutral tillväxt i ekonomin. Därtill bidrar svenskt skogsbruk till sysselsättning i landet utanför storstäderna. Skogen och skogsbruket är därmed en näring som bidrar till de tre övergripande hållbara utvecklingsmålen enligt FN: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En utveckling av skogsbruket måste självklart balanseras mot en hållbar utveckling och miljölagstiftning.

Läs Balanskommissionens fulla remissvar här.