Bristfälliga förslag kring elnäten i EUs taxonomi

Tanken med EU:s taxonomi är att möjliggöra grön omställning i Europa. Men den riskerar att få motsatt effekt i Sverige. Ellevio riktar nu kritik mot förslagets klassificering av elnäten. 

Elnäten är en helhet där en majoritet av alla anslutningar som innebär ökad elektrifiering eller mer förnybar elproduktion sker i mellan- eller lågspänningsnäten. 

EU: s taxonomi bör  säkerställa ett systemperspektiv för utvärderingen av elnäten. Alla investeringar oavsett om de görs med syfte att öka kapaciteten eller förbättra tillförlitlighet och/eller säkerhet bör klassificeras som väsentligt bidragande, då det är nätet som helhet som möjliggör energiomställningen, dvs inte bara nytt nät som byggs för att ansluta ny produktion eller laddinfrastruktur. Dessutom bryter kriterierna uppsatta för elnät mot regler för icke-diskriminerande tillgång till nät enligt elmarknadsdirektivet. Den nuvarande versionen av den delegerade akten innebär att endast delar av elnätet som uppfyller alla villkor är automatiskt klassade som väsentlig bidragande till att minska klimatförändringen.