Branschen uppdaterar färdplan: ”Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

Aldrig någonsin har modern, grön teknik varit viktigare. Utbyggnaden av land- och havsbaserad vindkraft kommer att spela en central roll för att möta kraven på en konkurrenskraftig omställning i Sverige och i våra grannländer.

Nu publicerar Svensk Vindenergi en uppdaterad färdplan som ska hjälpa beslutsfattare och myndigheter att uppå aktuella energi- och klimatmål.

–  Det råder ingen tvekan om att efterfrågan på el kommer att öka i takt med den snabba elektrifieringen inom transportsektorn och industrin. Elektrifieringen innebär en stor möjlighet för Sverige att både minska våra utsläpp och skapa ett attraktivt investeringsklimat som lockar till nyetableringar, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Fördubblingen av vindkraften som sker redan mellan år 2019–2022 kan minska klimatpåverkan med motsvarande nära en fjärdedel av Sveriges utsläpp. Utbyggnaden är också ekonomiskt lönsam.

–  Det fossilfria kraftslag som idag kan byggas ut snabbast och till lägst pris är vindkraft. Det är därför glädjande att vi genom den nya färdplanen kan lägga fram konkreta förslag till våra politiker som tydliggör vad just vindkraften behöver för att nå sin fulla potential. Det finns fortfarande en rad hinder för den förnybara utbyggnaden i Sverige, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi föreslår fyra områden som regeringen måste prioritera redan under nuvarande mandatperiod för att underlätta omställningen:

• Agera aktivt för elektrifiering. Sätt ett expansivt planeringsmål för elförsörjningen, med sikte på grön tillväxt och total utfasning av fossila bränslen. Tillhandahåll en planeringsram för myndigheter och affärsverk och arbeta strategiskt med både elexporten, elskatten och elmarknaden.

• Stärk och bygg ut elnäten. Elsystemet måste moderniseras och anpassas till en högre andel förnybar elproduktion, bland annat genom fortsatt utveckling av marknader för så kallade stödtjänster och integrering av modern teknik för energilagring och flexibel elanvändning. Slopa anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft och anamma synen på proaktiva nätinvesteringar som en möjliggörare för omställning.  

• Underlätta för tillståndsprocesserna. Förenkla i enlighet med kraven från EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv. Ge kommunerna direkt ekonomisk fördel av vindkraft genom en omflyttning av fastighetsskatten, och justera samtidigt det kommunala vetot för ökad rättssäkerhet.

• Integrera klimattänk i allt beslutsfattande. Uppdatera myndigheternas instruktioner för att underlätta prioriteringar, inkludera klimatnytta i miljöbalkens portalparagraf och planera för utnyttjande av vindkraftens klimatnytta.

Ta del av vindkraftsbranschens samlade budskap i Färdplan 2040 – vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft.